ویژگی ها:

  ✔ قابلیت استفاده از سیستم سه جداره و  تک جداره
  ✔ قابلیت استفاده از فریم با عرض بیشتر
  ✔ قابلیت استفاده از گسکت سوم (هوا بندی سه مرحله ای)
  ✔ قابلیت استفاده در ابعاد بزرگ (باتغییر پروفیل بازشو)
  ✔ قابلیت استفاده از زهوار دارای انحنا

 

  

    ویژگی ها:

   ✔ وجود ظرافت در عین استحکام
   ✔ قابلیت استفاده از سیستم تک جداره
   ✔ قیمت پایین و مناسب جهت انبوه سازی

 
 

   

دانلود کاتالوگ پروفیل نرمال 40