ویژگی ها:


✔ استحکام بیشتر
✔ مخفی بودن بازشوها
✔ قابلیت لولای مخفی
✔ قابلیت استفاده از سیستم سه جداره
 
   اطلاعات فنی:

 

   انواع بازشو:

 

 
   ضریب انتقال حرارت فریم: